.   .  .      .   .
Ãîòîâûå ðåøåíèÿ
| | | ? | |


IP-

.
, , , ...  ·  

  ·  - 
( ) . , , .

.

Lucent ORiNOCO Silver
ORiNOCO Silver 11 Mb PC Card 90$
Lucent Tehnologies PCMCIA to PCI Adapter 60$
Lucent ORiNOCO to N-male Adapter Cable 30$
-20$ 170$
ORiNOCO Silver 11 Mb PC Card 100$
Vadem VG-469 PCMCIA to ISA Adapter 60$
Lucent ORiNOCO to N-male Adapter Cable 30$
-20$ 170$

© ANDREY RYZHIKOFF, 1996-2006 |
Ãîòîâûå ðåøåíèÿ