.   .  .      .   .
Êàòàëîã ïðîäóêöèè
| | | ? | |


IP-

.
  ·  
  ·  
  ·  
  ·  
    

  ·   PCMCIA
  ·  
    


-!
Omni Directional Antennas
(omni) 2400-2483

 
ORiNOCO to N-type male
Pigtail ORiNOCO (Wavelan) to N-male adaprter

ORiNOCO to N-type male ORiNOCO to N-type female PCMCIA (ORiNOCO, WAVELAN, AVAYA,...) . Radiolab RG-174 .
:
PCMCIA->PCI, ISA #
PCMCIA ORiNOCO Wavelan #
ORiNOCO Wavelan #
: 30$ (1 )
:
5 - 25$,
>10 23$,
>10 -

© ANDREY RYZHIKOFF, 1996-2006 |
Êàòàëîã ïðîäóêöèè